Statut przedszkola Wesołe Skrzaty w Krzyżanowicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Przedszkole Wesołe Skrzaty zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną.
2. Nazwa placówki:
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty
Krzyżanowice ul. Parkowa 27
51-180 Wrocław
3. Siedzibą przedszkola jest lokal użytkowy w Krzyżanowicach przy ul. Parkowej 27.
4. Osobą prowadzącą placówkę jest Ilona Magierowska, zwana w dalszej części dyrektorem.
5. Przedszkole jest placówką niepubliczną działającą na podstawie:
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.Z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
• wpisu do rejestru placówek niepublicznych,
• niniejszego statutu.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
• Wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi,
• Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej,
• Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
• Wspomaganie rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowywaniu dzieci.

2. Zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze przedszkole realizuje w następujących obszarach:
• Poznawanie i rozumienie siebie i świata,
• Nabywanie umiejętności poprzez działanie,
• Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
• Budowanie systemu wartości.
3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
• Zapewnienia bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
• Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Rozdział III
Organy przedszkola i ich kompetencje

1. Dyrektor:
• Reprezentuje przedszkole na zewnątrz,
• Zatrudnia i zwalnia pracowników przedszkola,
• Ustala zakres obowiązków służbowych dla pracowników,
• Odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi,
• Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników,
• nadaje i zmienia Statut przedszkola.
2. Nauczyciel – kierownik przedszkola:
• Jest powoływany i odwoływany przez dyrektora przedszkola,
• Działa w ramach udzielonego mu upoważnienia między innymi: w czasie nieobecności dyrektora kieruje przedszkolem w zakresie uzgodnionym z dyrektorem,
• Ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi,
• Kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników,
• Współpracuje z rodzicami,
• Reprezentuje placówkę na zewnątrz,
• Sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowankami.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się według zasad i w terminie określonym przez organ prowadzący.
2. Przedszkole funkcjonuje cały rok i jest czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz jednego „miesiąca urlopowo-remontowego” przypadającego w okresie letnich wakacji (lipiec albo sierpień).
3. Inne dni wolne od zajęć ustala dyrektor i informuje rodziców poprzez wywieszenie komunikatu lub pomocniczo innymi środkami komunikacji.
4. Przedszkole za świadczone usługi pobiera opłaty, których wysokość i zasady ponoszenia określa umowa.
5. Przedszkole jest jednostką składającą się z dwóch oddziałów zlokalizowanych w jednym budynku. Oddział złożony jest z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku
6. Przedszkole kształci dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. W szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora przedszkola dopuszcza się przyjęcie dziecka które nie ukończyło 2,5 roku. Przedszkole za zgodą dyrektora może przyjąć dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. W ramach zajęć przedszkole zapewnia:
• Zabawy i zajęcia z elementami pracy,
• Pobyt dziecka na powietrzu,
• Udział w imprezach okolicznościowych,
• Realizację programu nauczania „zerówki” dla dzieci 5 i 6 letnich,
• W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe (wymienione są na tablicy informacyjnej). Zajęcia mogą ulec zmianie o takim fakcie rodzice zostaną poinformowani.
8. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość posiłków: pierwszego śniadania, drugiego śniadania, zupy, drugiego dania oraz podwieczorku (dla dzieci pozostających w przedszkolu dłużej niż do godziny 15 zgodnie z pisemną deklaracją rodziców).
9. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.
10. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i nauczycieli z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i jest dostosowany do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
11. Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
12. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk studenckich.
13. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.

Rozdział V
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
• Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z programem,
• Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
• Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
• Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek,
• Dbałość o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń,
• Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Realizacja zaleceń dyrektora,
• Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
3. Nauczyciel współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w celu:
• Poznania potrzeb rozwojowych dzieci,
• Ustalenia form w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
• Włącznie rodziców w działalność przedszkola.
4. Każdemu pracownikowi obsługi i administracji powierza się określony zakres obowiązków, który określa dyrektor.
5. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy
6. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

Rozdział VI
Zasady rekrutacji dzieci

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, wpłacenie wpisowego i zawarcia pisemnej umowy o świadczeniu usług.
3. Dzieci mogą być przyjmowane również w ciągu roku szkolnego, jeżeli zezwalają na to warunki.
4. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia dzieci do przedszkola decyduje dyrektor.
5. Wymagane jest, żeby dziecko rozpoczynające pobyt w przedszkolu było samodzielne w obsłudze (w szczególności potrafiło korzystać z toalety)

Rozdział VII
Prawa i obowiązki wychowanków

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
• Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego,
• Szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
• Życzliwego i podmiotowego traktowania,
• Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
• Poszanowania jego godności osobistej,
• Poszanowania własności,
• Opieki i ochrony,
• Akceptacji swojej osoby.
2. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach uiszczanego przez Rodziców wpisowego).
3. Zachowując prawa wymienione w punkcie pierwszym, zachęcamy dzieci do:
• Aktywności, twórczości, eksperymentowania,
• Samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywania wyborów,
• Zaradności wobec sytuacji problemowych,
• Działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
• Tolerancji, otwartości wobec innych,
• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

Rozdział VIII
Rodzice wychowanków

1. Rodzice mają prawo do:
• Znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych,
• Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń,
• Uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań, indywidualnych realizowanych w przedszkolu,
• Uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
• Uczestnictwa w zajęciach organizowanych dla rodziców i dzieci,
• Udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.
2. Rodzice powinni:
• Przestrzegać statutu,
• Zaopatrywać dziecko w niezbędne przedmioty,
• Przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe,
• Przyprowadzać i odbierać dziecko w godzinach pracy placówki,
• Terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i pozostałe opłaty wynikające ze statutu lub umowy,
• Przestrzegać postanowień zawartej umowy,
• Nie naruszać bezzasadnie dobrego imienia i wizerunku Przedszkola.

Rozdział IX
Finanse

1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą z:
• Opłat wnoszonych przez rodziców,
• Dotacji budżetu gmin,
• Innych źródeł,
2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców pozostaje stała również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

1. Rodzice i Przedszkole mają prawo do rozwiązania umowy za okresem wypowiedzenia wskazanym w umowie.
2. Przedszkole ma prawo rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszania postanowień Statutu oraz w przypadkach określonych w umowie.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
4. Rodzice mają prawo wglądu do statutu na terenie przedszkola.
5. Prawo nadania statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do dyrektora przedszkola.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę